lol掌盟每日一笑福利图

lol掌盟每日一笑福利图

阳回之后,间有觉烦热者,又宜急服凉润滋阴之药,以善其后。若服药后脉之数者不能渐缓,亦可兼服阿斯匹林,日两次,每次三分之一瓦。

盖小柴胡汤中之人参或可代以沙参,若当下后小柴胡汤证仍在者,用小柴胡汤时,亦不可以沙参代人参。 且择其纯系硫质者用之,原分毫无毒,亦无须多方制之也。

 是以在上与中,则为咽痛烦满,因肾中真阴不能上升与阳分相济,所以多生燥热也;在下,则为下利,因脏病移热于腑,其膀胱瘀滞,致水归大肠而下利也。乃有腹中时时切疼后重,所下者多如烂炙,杂以脂膜,是其肠中已腐烂矣,当治以拙拟通变白头翁汤。

投以大剂白虎加人参汤,生石膏用四两,人参用六钱,以生山药代方中粳米,又加玄参、天冬各一两,煎汤一大碗,分三次温饮下,日进一剂。盖西药之沃度加HT谟原由海草烧灰制出,若中药昆布、海藻、海带皆含有沃度加HT谟之原质者也。

嘱之曰∶“此药煎汤日服一剂,服至大便日行一次再来换方。疗法当泻热兼补其正,又大剂徐徐服之,方与滑泻无碍也。

用升华硫黄再制之,为精制硫黄,用精制硫黄再制之为沉降硫黄,此二种硫黄可以内服。 然瘕不必尽属瘀血也。

Leave a Reply